An integrated system to identify conserved sequence elements
      associated to mRNA splicing[   GIBBS   ][   5'-flanking Region (Intronic)   ][   Motif #3   ]

Motif Logos

Motif Energy Dot Plot (25 + 8 + 25)

Motif Secondary Structure ( 25 + 8 + 25)

Motif Statistics  
Gene ID Chromosome Strand Exon
1
Intron
1
Exon
2
Intron
2
Exon
3
Intron
3
Exon
4
Intron
4
Exon
5
Intron
5
Exon
6
Intron
6
Exon
7
Intron
7
Exon
8
Intron
8
Exon
9
Intron
9
Exon
10
Intron
10
Exon
11
Intron
11
Exon
12
Intron
12
Exon
13
Intron
13
Exon
14
Intron
14
Exon
15
Intron
15
Exon
16
Intron
16
Exon
17
Intron
17
Exon
18
Intron
18
Exon
19
Intron
19
Exon
20
Intron
20
Exon
21
Intron
21
Exon
22
Intron
22
Exon
23
Intron
23
Exon
24
Intron
24
Exon
25
Intron
25
Exon
26
 
ENSG00000012048 HMM 17 -1                                                                                                                                                          0/0
Use HMM Models to Scan This Gene Set M-->Motif s-->selected region  

Motif Information
Detail ID Gene ID Chromosome Start Position End Position Strand View ProSplicer Splice View
1 ENSG00000012048  17  41629623 41629630 -1
2 ENSG00000012048  17  41629720 41629727 -1
3 ENSG00000012048  17  41629821 41629828 -1
4 ENSG00000012048  17  41629964 41629971 -1
5 ENSG00000012048  17  41628816 41628823 -1
6 ENSG00000012048  17  41628842 41628849 -1
7 ENSG00000012048  17  41628850 41628857 -1
8 ENSG00000012048  17  41628858 41628865 -1
9 ENSG00000012048  17  41628972 41628979 -1
10 ENSG00000012048  17  41624507 41624514 -1
11 ENSG00000012048  17  41624639 41624646 -1
12 ENSG00000012048  17  41622002 41622009 -1
13 ENSG00000012048  17  41622023 41622030 -1
14 ENSG00000012048  17  41622138 41622145 -1
15 ENSG00000012048  17  41622147 41622154 -1
16 ENSG00000012048  17  41622259 41622266 -1
17 ENSG00000012048  17  41622288 41622295 -1
18 ENSG00000012048  17  41620762 41620769 -1
19 ENSG00000012048  17  41620782 41620789 -1

Motif Simplified PSSM
A 0 0 0 0 0 0 0 0
C 5 0 0 0 3 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0
T 4 9 8 7 6 7 8 9

Motif PSSM
Position A C G T
1 0 54 0 41
2 0 0 0 94
3 0 0 0 84
4 0 0 0 65
5 0 26 0 55
6 0 0 0 74
7 0 0 0 84
8 0 0 0 94

Motif FASTA
1 tgcacaatta CTTTCTAT gacgtggtga
2 ggtctcacac CTTATTTT atcaatcgta
3 aatttgtgtg CTTTCTTT cttagtgata
4 ggtctgtgta TTTGTTTT tgtttcctag
5 ggtaaaacca TTTGTTTT cttcttcttc
6 tcttcttctt CTTTTCTT ttttttttct
7 ttcttttctt TTTTTTTT cttttttttt
8 tttttttttt CTTTTTTT tttttgagat
9 ccaggctaat TTTTGTAT ttttagtaga
10 tgctggattc CTTATCTT atagttttgc
11 cttgaagaat CTTACTTT aaaaagggag
12 tgatgtttct CTCTTTTT aaaaatattt
13 aatattttaa CTTTTATT ttaggttcag
14 ccccacagtt TTTTGTTT gctttctttc
15 tttttgtttg CTTTCTTT ctgaatttct
16 tagtttagtt CTCTCATT ttatagtgga
17 gaaataccct TTTTGTTT gttggattta
18 tgccctttcg TTTTTTTT tttgtttgtt
19 tgtttgtttg TTTGTTTT tttttgagat


Department of Computer Science and Information Engineering
National Central University
No.300, Jung-Da Rd., Chung-li , Tao-yuan, Taiwan, 320, R.O.C.
Department of Biological Science and Technology, Institute of Bioinformatics
National Chiao Tung University
1001 Ta Hsueh Road, Hsinchu, Taiwan 300, ROC
Contact with bryan@mail.NCTU.edu.twArray
(
    [login] => 72
    [mysid] => n603fg6t3403g5f9su9e56the6
    [email] => hcc@db.csie.ncu.edu.tw
)