An integrated system to identify conserved sequence elements
      associated to mRNA splicing[   MEME   ][   User Selected Region (Exonic)   ][   Motif #1   ]

Motif Logos

Motif Energy Dot Plot (25 + 8 + 25)

Motif Secondary Structure ( 25 + 8 + 25)

Motif Statistics  
Gene ID Chromosome Strand Exon
1
Intron
1
Exon
2
Intron
2
Exon
3
Intron
3
Exon
4
Intron
4
Exon
5
Intron
5
Exon
6
Intron
6
Exon
7
Intron
7
Exon
8
Intron
8
Exon
9
Intron
9
Exon
10
Intron
10
Exon
11
Intron
11
Exon
12
Intron
12
Exon
13
Intron
13
Exon
14
Intron
14
Exon
15
Intron
15
Exon
16
Intron
16
Exon
17
Intron
17
Exon
18
Intron
18
Exon
19
Intron
19
Exon
20
Intron
20
Exon
21
Intron
21
Exon
22
Intron
22
Exon
23
Intron
23
Exon
24
Intron
24
Exon
25
Intron
25
Exon
26
Intron
26
Exon
27
Intron
27
Exon
28
Intron
28
Exon
29
Intron
29
Exon
30
Intron
30
Exon
31
Intron
31
Exon
32
Intron
32
Exon
33
Intron
33
Exon
34
Intron
34
Exon
35
Intron
35
Exon
36
Intron
36
Exon
37
Intron
37
Exon
38
Intron
38
Exon
39
Intron
39
Exon
40
Intron
40
Exon
41
Intron
41
Exon
42
Intron
42
Exon
43
Intron
43
Exon
44
Intron
44
Exon
45
Intron
45
Exon
46
Intron
46
Exon
47
Intron
47
Exon
48
Intron
48
Exon
49
Intron
49
Exon
50
Intron
50
Exon
51
Intron
51
Exon
52
Intron
52
Exon
53
Intron
53
Exon
54
Intron
54
Exon
55
Intron
55
Exon
56
Intron
56
Exon
57
Intron
57
Exon
58
Intron
58
Exon
59
Intron
59
Exon
60
Intron
60
Exon
61
Intron
61
Exon
62
Intron
62
Exon
63
Intron
63
Exon
64
Intron
64
Exon
65
Intron
65
Exon
66
Intron
66
Exon
67
Intron
67
Exon
68
Intron
68
Exon
69
Intron
69
Exon
70
Intron
70
Exon
71
Intron
71
Exon
72
Intron
72
Exon
73
Intron
73
Exon
74
Intron
74
Exon
75
Intron
75
Exon
76
Intron
76
Exon
77
Intron
77
Exon
78
Intron
78
Exon
79
Intron
79
Exon
80
Intron
80
Exon
81
Intron
81
Exon
82
Intron
82
Exon
83
Intron
83
Exon
84
Intron
84
Exon
85
Intron
85
Exon
86
Intron
86
Exon
87
Intron
87
Exon
88
Intron
88
Exon
89
Intron
89
Exon
90
Intron
90
Exon
91
Intron
91
Exon
92
Intron
92
Exon
93
Intron
93
Exon
94
Intron
94
Exon
95
Intron
95
Exon
96
Intron
96
Exon
97
Intron
97
Exon
98
Intron
98
Exon
99
Intron
99
Exon
100
Intron
100
Exon
101
Intron
101
Exon
102
Intron
102
Exon
103
Intron
103
Exon
104
Intron
104
Exon
105
Intron
105
Exon
106
Intron
106
Exon
107
Intron
107
Exon
108
Intron
108
Exon
109
Intron
109
Exon
110
Intron
110
Exon
111
Intron
111
Exon
112
Intron
112
Exon
113
Intron
113
Exon
114
Intron
114
Exon
115
Intron
115
Exon
116
Intron
116
Exon
117
 
ENSG00000001626 HMM 7 1    M s                                               M s                                                                                                           2/2=1
ENSG00000012048 HMM 17 -1                                                                                                                                                          0/0
ENSG00000017427 HMM 12 -1                   M s              1/1=1
ENSG00000101017 HMM 20 1                                                    0/0
ENSG00000127603 HMM 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0/0
ENSG00000131828 HMM X 1                                                                0/0
ENSG00000139618 HMM 13 1                                                                                                                                                                      0/0
ENSG00000140443 HMM 15 1          M s                                                                                                                 1/1=1
Use HMM Models to Scan This Gene Set M-->Motif s-->selected region  

Motif Information
Detail ID Gene ID Chromosome Start Position End Position Strand View ProSplicer Splice View
1 ENSG00000012048  17  41629434 41629441 -1
2 ENSG00000140443  15  97178065 97178072 1
3 ENSG00000127603  39163361 39163368 1
4 ENSG00000101017  20  45436339 45436346 1
5 ENSG00000139618  13  30734809 30734816 1
6 ENSG00000131828  18735032 18735039 1
7 ENSG00000139618  13  30742588 30742595 1
8 ENSG00000001626  116736586 116736593 1
9 ENSG00000001626  116782370 116782377 1
10 ENSG00000131828  18735277 18735284 1
11 ENSG00000101017  20  45437228 45437235 1
12 ENSG00000012048  17  41624958 41624965 -1
13 ENSG00000017427  12  101371921 101371928 -1
14 ENSG00000012048  17  41622430 41622437 -1

Motif Simplified PSSM
A 0 0 1 0 1 0 0 0
C 0 4 7 0 0 9 8 0
G 2 4 0 0 1 1 0 0
T 8 3 1 a 9 0 2 a

Motif PSSM
Position A C G T
1 0.000195 0.000161 0.214294 0.785349
2 0.000195 0.357049 0.357049 0.285706
3 0.142951 0.713937 0.000161 0.142951
4 0.000195 0.000161 0.000161 0.999482
5 0.071573 0.000161 0.071539 0.856726
6 0.000195 0.856693 0.142917 0.000195
7 0.000195 0.785315 0.000161 0.214328
8 0.000195 0.000161 0.000161 0.999482

Motif FASTA
1 aacccgaaaa TCCTTCCT tg
2 ggtctccttg TCCTTCCT aaaaaacctt
3 aattcctcaa TTCTTCCT ttttctctct
4 gaaacggaat GCCTTCCT tgcggtgaaa
5 ccagaaaggg TGCTTCTT caactaaaat
6 agaggcgatt TCATTCCT gggctgaga
7 aaacttggat TCTTTCCT gaccctagac
8 atgtcttata TTCTTGCT tttgtaagaa
9 gctaaagaaa TTCTTGCT cgttgacctc
10 caaggtttgc TGCTGCCT attgtagatc
11 ctgcccagtc GGCTTCTT ctccaatgtg
12 cactgagact GGTTTCCT g
13 ctcgcatctc TTCTACCT ggcgctgtgc
14 gatc TGATTCTT ctgaagatac


Department of Computer Science and Information Engineering
National Central University
No.300, Jung-Da Rd., Chung-li , Tao-yuan, Taiwan, 320, R.O.C.
Department of Biological Science and Technology, Institute of Bioinformatics
National Chiao Tung University
1001 Ta Hsueh Road, Hsinchu, Taiwan 300, ROC
Contact with bryan@mail.NCTU.edu.twArray
(
    [login] => 83
    [mysid] => n603fg6t3403g5f9su9e56the6
    [email] => hcc@db.csie.ncu.edu.tw
)